Ord, text och tanke. Gymnasieelevers ordanvändning i nationella provet i Svenska 3-kursen

I Svenska 3-kursen på gymnasiet genomförs ett nationellt prov, med inriktning mot akademiskt skrivande. Utifrån en given frågeställning skriver eleverna ett så kallat pm. Innehållet i detta pm har inriktning mot antingen språk eller litteratur, och eleverna använder sig av ett antal källtexter inom temat för årets prov. I den aktuella studien undersöks elevernas ordförråd och ordanvändning i dessa pm, med fokus på ord och uttryck som är relaterade till å ena sidan ämnet för provet, å andra sidan den akademiska texttypen. Hur eleverna använder ord och uttryck inom dessa båda områden kan säga mycket om deras förmåga att på ett akademiskt sätt behandla ämnet med utgångspunkt i källtexterna.

Tidigare forskning om språkbrukares ordförråd och ordförståelse har bland annat behandlat ordklassfördelning och ordvariation i elevtexter (t.ex. Hultman och Westman 1977), språkbrukares förståelse av myndighetsord (t.ex. Frick & Malmström 1976, Gustafsson & Håkansson 2011), samt haft ett svenska som andra-språksperspektiv (t.ex. Lindberg & Johansson Kokkinakis 2007, en studie av ordförrådet i läromedel på grundskolan). I den aktuella studien kombineras kvantitativa och kvalitativa metoder, för att å ena sidan ge en övergripande, mer statistisk bild av elevernas aktiva ordförråd i de egna texterna, och å andra sidan en mer fördjupad bild av hur eleverna i den egna texten förstår och använder ord och uttryck med koppling till ämnet och den akademiska texttypen.

Under föredraget presenteras och diskuteras studiens slutresultat, varvid frågor om betydelsemässig precision, stilistisk medvetenhet och källtextsberoende fokuseras, liksom spridning mellan olika betygssteg och provsituationens inverkan.

Referenser

Frick, Nils & Malmström, Sten 1976. Språkklyftan. Hur 700 ord förstås och missförstås. Stockholm: Tidens Förlag.

Gustafsson, Anna & Håkansson, David 2011. Språkklyftan: 30 år senare. I: Ann-Catrine Edlund & IngmarieMellenius (red.) Svenskans beskrivning, Lund: Lund University Press. S. 123-132.

Hultman, Tor G & Westman, Margareta 1977. Gymnasistsvenska. Lund: LiberLäromedel.

Lindberg, Inger & Johansson Kokkinakis, Sofie 2007. OrdiL – en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 8, Göteborgs universitet.