Sammandrag

Författare Titel Typ av presentation
Barbro Allardt Ljunggren Varför svenska i dagens Estland?
Gunilla Almström Persson Hur används Språkriktighetsboken på högskola och universitet? Presentation av en brukarundersökning
Camilla Amft; Therese Lindström Tiedemann; Anja Schüppert Varför svensk grammatik?
Peter Andersson Om konstruktionen gå och V med överraskningsbetydelse: En exemplarteoretisk analys
Maia Andréasson och Ida Larsson Subjektsplacering i svenskans och danskans moderna historia
Theres Bellander, Karin Hagren Idevall och Anna Vogel ”Vårt arbete räddar liv. Stöd oss.” Relationer och perspektiv på Läkare utan gränsers webbplats
Saga Bendegard, Hans Landqvist, Niina Nissilä & Nina Pilke Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983. Förslag, slutsatser och rekommendationer
Björn Bihl Dialektal anpassning i Gustaf Frödings diktning
Ellen Bijvoet ”Svenska med något utländskt” i grindvakters öron
Mona Blåsjö och Carla Jonsson med Sofia Johansson ”Den där grejen som jag hade lovat att göra inför morgondagens möte” En chef kommunicerar vid skrivbordet
Johan Brandtler Utbrytningsformade frågor i svenska: Vad är det de betyder, och hur är det de används?
Matilda Brasch, Camilla Håkansson & Benjamin Lyngfelt Typfall och mönsterigenkänning – konstruktionsbaserad andraspråksundervisning i praktiken ,
Maria Bylin Variation är evigt ny, och syntax är finare än semantik. En språkideologisk studie av systemargumenten inom svensk språkvård
Gunilla Byrman Berättelser med sanningsanspråk – tal, skrift och bild i brottmålsrättegångar
Simon Dahlberg & Rickard Domeij Översättning av termer i myndighetstexter: En studie om översättning av myndighetstermer i arbetet med nationell språkinfrastruktur på Språkrådet
Kristina Danielsson Varför svenska i skola och utbildning?
Jessica Douglah Vardagligt lärande inom dans: En studie om interaktionen i dansklasser
Ann-Catrine Edlund ”Vi satt och knä”. Lokala och globala textdrag i en folklig dagbok från 1890-talet.
Elisabet Engdahl Svenskan och den universella grammatiken
Mona Forsskåhl Fonden är klar – Synonymi, homonymi och polysemi inom CxG
Anna-Lena Fredriksson En semantisk jämförande analys av intransitiva konstruktioner och passivkonstruktion ,
Inga-Lill Grahn & Martina Huhtamäki Frasformade instruktioner i friskvårdsaktiviteter – ord och kropp i samspel
Johan Gross, Julia Forsberg När två blir ett? Ett begynnande sammanfall av /i/ och /y/ i göteborgskan
Britt-Louise Gunnarsson Språk, hierarkier och mångfald på den svenska arbetsmarknaden. En studie av språkkrav i annonser för jobb i multinationella företag
Anna W Gustafsson; Johan Frid Om utvecklingen av ett nytt korpusredskap för svenska
Henna Heinonen Uttal och begriplighet: Vilka uttalsdrag har mest betydelse för begripligheten?
Annika Hillbom Ord, text och tanke. Gymnasieelevers ordanvändning i nationella provet i Svenska 3-kursen
Steffen Höder Jahaja nämen vafan – interjektioner som konstruktionsgrammatiska godbitar
Louise Holmer En ”nästan värdelös ordgrupp” – om verbavledningar i SAOL och SO
Ann-Kristin Hult Användningen av en inlärningsordbok på nätet: fallet Lexins svenska lexikon
Marianne Inkinen-Järvi Grammatiken på nivå B1 och B2 i L2-svenska
Sofie Johansson Vad binds och reagerar i kemi, bryts i fysik och vad är det man pratar om för korsning i biologi? En beskrivning av lexikala utmaningar i naturkunskapsundervisningen i den flerspråkiga grundskolan
Victoria Johansson Tala och skriva på svenska – likt och olikt. Om mellanstadieelevers språkprocesser i tal och skrift.
Jaana Jokinen Referatmarkörer och bisatser i finskspråkiga studenters svenskspråkiga kandidatuppsatser
Erika Jönsson; Jenny Nilsson Jag skulle aldrig säga så – hur vi undviker att tala om begreppet ras
Olle Josephson Det offentliga samtalet om svenska och forskningens uppgifter
Maria Kautonen Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska som andraspråk
Jaana Kolu Translanguaging – multipla språkresurser bland tvåspråkiga ungdomar i Haparanda, Stockholm och Helsingfors
Mikko Kuronen & Elina Tergujeff Svenska som andraspråk: prosodi och dess utveckling
Marion Kwiatkowski En bil åker förbi å de e bara som <var är folk?> – anföringskonstruktionen de e som: ytterligare tecken på ett språkövergripande fenomen? ,
Jannika Lassus; Johanna Tanner Har svenskan en plats i affärslivet?
Joacim Lindh Konstruktion och tolkning i rättssalen: Åklagarens och försvarets slutpläderingar
Camilla Lindholm & Camilla Wide Formelmässiga uttryck och konstruktioner hos personer med demens
Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson Kan dagens elever verkligen inte skilja på de och dem? En granskning av ett populärt argument i språkvårdsdebatten
Therese Lindström Tiedemann Att bli aktiv i svenska med passiva verb
Mari Mäkilä Utvecklingen av relationen mellan syntaktisk komplexitet och korrekthet i muntlig och skriftlig L2-svenska på individnivå
Anna Flyman Mattsson Grammatiska profiler för sfi
Ulla Melander Marttala Ansvar för information och beslut vid upptäckt av fosterhjärtfel
Karin Milles FI och ”könsprefixet man”. Könsneutralt språk i kommunpolitiken.
Marie Nelson, Marjo Savijärvi, Anne Mäntynen, Sofie Henricson Nu förstår jag det också – Hur studenter uttrycker ökad insikt i samband med handledning
Henrik Nilsson Facilitator, katalysator, diktator? – om terminologens arbete med fackexperter
Andreas Nord, Johan Järlehed & Christopher Kullenberg För anslagstavlan i tiden: Vad händer på svenska anslagstavlor?
Lieselott Nordman & Sofia Stolt Blivande ekonomers och juristers skrivande: förhållningssätt till engelskans och finskans inflytande på det egna svenska fackspråket
Kerstin Norén; Per Linell Mysteriet med *näså: En anmärkningsvärd lucka i svenskans system av responspartiklar
Catrin Norrby, Jenny Nilsson, Camilla Wide & Jan Lindström När det privata blir offentligt – referens till icke-närvarande familjemedlemmar i servicesamtal
Stefan Norrthon Att gestalta ett gräl – tranformationen av åtta repliker under en repetitionsprocess på teatern
Eeva-Liisa Nyqvist Grammatisk svårighet hos finska språkbadselever: fallet species och artikelbruk i skriftlig svenska
Catharina Nyström Höög och Anders Björkvall Från innehållsenhet till symbolisk artefakt: Om texters roll vid myndighetsstyrning
Joel Olofsson Samhändelser i förflyttningskonstruktioner
Jan-Ola Östman Utsikten från periferin; eller, ”Bara för att jag jobbar med lådor betyder inte att variabilitet blir i skymundan”
Anne Palmér Kvantiteter i kvalitativt bedömda elevtexter – ett stöd för rättvis bedömning?
Alexander Paulsson, Henrik Rahm Hållbarhetsdiskursens framväxt i svenska företag 1996-2016
Kristina Persson Från CO2 till Kålle koldioxid – naturbesjälning och personifikation i sakprosatexter om naturens cykliska processer
Linda Pfister Rättfärdigandet av flyktingbarns rättigheter i vägledande migrationsbeslut
Julia Prentice, Elena Volodina SweLL – forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk
Johanna Prytz Att äta (ett äpple) och springa (ett lopp). Om gränsen mellan transitiva och intransitiva verb
Hanna Sofia Rehnberg Massmedia som skolgranskare – vad är problemet i skolan?
Hanna Sofia Rehnberg ”Vi behöver ladda om våra värderingar liksom”. Begreppet värdering i en managementdiskurs
Henrik Rosenkvist Dialekterna och språkpolitiken
Annmari Sahlstein ”Nu tror jag att jag vågar prata svenska mera än tidigare” – Finsktalande medicinstudenters erfarenheter av en intervju med en svensktalande pensionär i Åbo skärgård
Malin Sandberg Intertextualitet och rekontextualisering i en statlig satsning på kultur för äldre
Satu Siltaloppi Finlandssvenskt teckenspråk: Bojar, koherens och konstruktionsgrammatik
Christian Sjögreen och Jenny Nilsson Intra-individuell variation som social resurs i några kamratsamtal
Astrid Skoglund Kategoriseringar och positionering i ett gruppsamtal om mödrahälsovård
Hanna Söderlund Tur och otur: Förhandlingar av kön och maktpositioner i skidsport på SVT
Jenny Stenberg-Sirén Finlandssvenskt talat standardspråk i radio och tv – mediernas roll i standardiseringen av ett minoritetsspråk
Peter Ström Nya ögon på barnavårdsutredningar
Elzbieta Strzelecka Ett kvantitativt perspektiv på studenters skrivande
Margareta Svahn Språkliga varieteter bland ungdomar i Skövde
Kajsa Thyberg Det i svenskan – att ringa in det icke-referentiella
Sofia Tingsell & Julia Prentice Inlärningsfokus i det svenska konstruktikonet
Eveliina Tolvanen & Camilla Wide Betydelseskapande med verb – valet av processtyper i finlandssvenska, finska och sverigesvenska servicesamtal
Fredrik Valdeson Spår av produktivitet Kommunikationsverb och den bitransitiva konstruktionen i yngre nysvenska
Anna Vogel Laddade ord. Uppföljning av funktionshinderspolitiken – den språkliga dimensionen
Barbro Wallgren Hemlin Skalden i predikstolen – ett föredrag om arbetet men en vetenskaplig kritisk utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal
Marie Wejrum Sakprosaläsning i svenskundervisning på högstadiet – att systematisera läsundervisning efter modell från skrivundervisning
Lena Wenner; Emma Sköldberg Amatörlexikografer – vilka hur och varför? Om bidragsgivare och deras insatser på den användargenererade sajten Folkmun.se
Gustav Westberg Varför språkråd? En legitimeringsanalys av Språkrådets språkrådgivning
Gustav Westberg, Sara van Meerbergen, Anders Björkvall Anslagstavlan som vägvisare till det lokala lärandets semiotiska landskap
Karolina Wirdenäs; Kathrin Kaufhold Vård i väntan och vård som inte kan vänta: att kommunicera vårdinformation till nyanlända
Elisabeth Zetterholm & Dominika Skrzypek Fonologisk transfer hos flerspråkiga polska universitetsstudenter som studerar svenska