Vård i väntan och vård som inte kan vänta: att kommunicera vårdinformation till nyanlända

Alla som flyr till Sverige har rätt till vård som inte kan vänta (anstå). För Stockholms läns landsting (SLL) blev det 2015 en akut uppgift att nå ut med information om vårdmöjligheter i Stockholm till en stor och heterogen grupp med nyanlända personer. Tillräcklig och korrekt sjukvårdsinformation behövde utformas och kommuniceras till alla de människor som kom att vänta på myndighetsbeslut där. Man löste detta bl.a. genom att producera en informationsbroschyr på flera språk. Broschyren erbjöds och skickades sedan till verksamheter som SLL tänkte sig skulle ha behov av att förmedla sjukvårdsinformation (stadsdelar, kommuner, Migrationsverket, frivilligorganisationer och vårdgivare).

I ett samarbete mellan SLL och Stockholms universitet (projektet Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända: Evaluering av SLL:s kommunikation) spårar vi informationsbroschyrens väg, från producenter, via informations- och vårdgivande institutioner, till nyanlända. Det är dock ett spår som inte är helt lätt att följa och i våra kontakter med berörda personer hamnar broschyren inte sällan i periferin. I centrum finns i stället förslag på platser där informationen borde funnits samt tankar om form, funktion, och innehåll som broschyren enligt målgrupperna saknar. Vad kan SLL – och andra instanser som behöver nå ut med viktig information till heterogena grupper snabbt – lära?

I studien följer vi ’meaning-making trajectories’ (meningsskapande spår) (Kell, 2015) i institutionell kommunikation mellan samspelande aktörer. Vi diskuterar resultat som visar hur broschyrens betydelse verkar ha (om)förhandlats och (om)tolkats av olika aktörer i skilda verksamheter (Linell 1998). Materialet för studien består dels av de olika informationsmedel som producerades av SLL (foldrar, informationsbrev, information till vårdgivare samt delar av vårdguiden), dels av gruppintervjuer och enkäter med de personer som representerar de informationsmottagande (-givande) instanserna.

Referenser

Kell, C. 2015. Ariadne’s thread: Literacy, scale and meaning-making across space and time. In Strout, C and Prinsloo, M. (Eds.) Language, literacy and diversity: Moving words. London: Routledge.

Linell, P. (1998). Discourse across boundaries: On recontextualizations and the blending of voices in professional discourse. Text, 18(2), 143-157.