Anslagstavlan som vägvisare till det lokala lärandets semiotiska landskap

Den analoga anslagstavlan lever möjligen en undanskymd tillvaro i vårt digitaliserade och massmedialiserade kommunikationssamhälle, men i medborgarforskningsprojektet Anslagstavlan (https://forskarfredag.se/massexperiment/anslagstavlan-2016) får den bred och nationell uppmärksamhet. Ett stort antal skolelever från hela Sverige dokumenterade anslagstavlor vilket resulterade i en textkorpus med ca 1400 anslag.

I vårt föredrag diskuterar vi följande frågor: Vilken typ av lärande och utbildning tematiseras på anslagstavlor i Sverige? Vad säger detta om anslagstavlans roll i den digitala tidsåldern? Metodiskt inriktade vi oss därför på anslagstavlor som de medforskande eleverna platstaggat som uppsatta på eller nära skolor, vilket gav oss ca 200 anslag. Mer teoretiskt grundas våra frågor och analyser i ett intresse för hur anslagstavlorna indexerar platser för lokalt lärande, och hur anslagstavlorna medierar geografiska ställen som platser för specifika typer av lärande.

Vår analys visar hur anslagstavlorna medierar fem huvudtyper av lärande: (1) andligt och/eller relationellt lärande, (2) förkroppsligat eller fysiskt lärande, (3) aktiviteter och kurser med bildande mål, (4) skollärande, och (5) yrkesanknutet lärande. I vårt föredrag diskuterar vi hur dessa typer av lärande framförallt indexerar lokala platser och på så vis medierar lokala ställen som platser för lärande, d.v.s. platser som kan nås i anslagstavlans närområde snarare än sådana som bara kan nås genom att resa långt eller ge sig ut på internet för att delta i lärandet. Samtidigt visar vår analys att det lokala lärande som erbjuds ofta ansluter till globala trender och praktiker – t.ex. anslag för förkroppsligat lärande i form av yoga och kampsport. Analysen visar på så sätt att samtidigt som platser för lokalt lärande indexeras så medieras det lokala som plats för globala praktiker genom anslagstavlorna. Anslagstavlornas delvis undanskymda tillvaro till trots indikerar alltså våra resultat att anslagstavlor kan peka ut lokala platser för lärande på ett mer effektivt sätt är internet-anslag och -annonser.