Amatörlexikografer – vilka hur och varför? Om bidragsgivare och deras insatser på den användargenererade sajten Folkmun.se

I vårt föredrag spelar Folkmun.se, en nätbaserad ordbok vars innehåll tillkommit genom s.k. crowdsourcing, en central roll. Den enspråkiga svenska ordboken startades 2007 och innehåller i dagsläget (mars 2017) närmare 4 000 uppslagsord.

Användargenerade sajter, som Folkmun.se, är viktiga av flera skäl. Bland annat tar de upp ord och uttryck som av olika anledningar inte behandlas i traditionella ordböcker. Många av uppslagsorden i Folkmun.se är dialektord eller rena slangord, men även så kallade ”runda ord” är vanligt förekommande. Tack vare sajten kan man alltså få veta vad dessa ord betyder m.m. Dessa sajter fyller också en funktion hos gemene man eftersom de inte bara bekräftar utan t.o.m. lyfter fram existensen av mer vardagsnära ord och uttryck.

I föredraget redogör vi för en undersökning av hur Folkmun.se utvecklats över tid. Fokus ligger på bidragsgivarna och deras roll i denna utveckling. Vi har tillgång till den databas som ligger till grund för sajten och där all information sparas. I databasen finns förutom uppslagsord, betydelseangivelser, språkprov m.m. också information om när orden skickades in, under vilken signatur de har infogats och om de är synliga på sajten eller ej.

Vi har valt att närstudera ett antal signaturer och kartlägga deras bidrag sedan sajten startades. På så vis kan vi besvara frågor som rör eventuella mönster i bidragsgivandet och vilka faktorer som tycks trigga att ett ord läggs in eller en artikel vidareutvecklas. Vår studie visar bl.a. att många av bidragsgivarna tycks ha ett genuint intresse för ord, vad de betyder och hur de används. Något som också stimulerar bidragsgivandet är att användarna direkt ser resultat på webben.