Skalden i predikstolen – ett föredrag om arbetet men en vetenskaplig kritisk utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal

En biskop som också var sin tids största svenska poet, professor, politiker och brevskrivare. 1182 handskrivna manuskriptsidor, fördelade på 114 manuskript och 83 kyrkliga tal. Detta är grunden för den vetenskapliga, kritiska utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal, vars första volym kommer ut i maj 2017. Arbetet med utgåvan har utförts av mig och den utgör fjärde och sista delen av Tegnérsamfundets utgåva av Tegnérs samlade skrifter (sedan tidigare finns dikter, brev och profana tal utgivna – se lista nedan, där även Tegnérs första predikan ur den nya utgåvan och den nya utgåvans första volym finns förtecknad).

Föredraget kommer på en mestadels konkret nivå att ta upp utgivningsprocessen ur olika synvinklar. Det behandlar handskriftsmaterialets omfång och beskaffenhet samt editionstekniska överväganden som gjorts under arbetet. En del av föredraget kommer att behandla dateringsresonemang. Under utgivningsarbetet har många tidigare odaterade manuskript kunnat dateras och den process som leder fram till säkra dateringar kräver många olika typer av metodik. Processen kan liknas vid ett detektivarbete där olika typer av ledtrådar, både inom och utom själva manuskriptet, till sist ger säker kunskap om när talet hölls. Hur detta arbete kan gå till och vilka metoder som kan komma till användning exemplifieras i föredraget. En annan del av föredraget behandlar utgåvans tre typer av kommentarer, dvs. sakkommentarer, varianter och ordförklaringar. I synnerhet ska arbetet med sakkommentaren ges konkret belysning, eftersom detta är mångfacetterat och kräver stöd och kunskaper från en rad olika och vitt skilda vetenskapsfält.

Tidigare delar i Tegnérsamfundets utgivning av Tegnérs kyrkliga tal

Tegnér, Esaias 1953–1976. Esaias Tegnérs brev utgivna av Tegnérsamfundet. bd I–XI. Red. av Nils Palmborg. Malmö.

Tegnér, Esaias 1964–1996. Esaias Tegnérs samlade dikter utgivna av Tegnérsamfundet. bd I–VII. Utg. av Fredrik Böök och Åke K. G. Lundquist (bd I–III), Åke K. G. Lundquist (bd IV) och Christina Svensson (bd V–VII). Lund.

Tegnér, Esaias 1982. Esaias Tegnérs tal utgivna av Tegnérsamfundet. I. Akademiska tal, skoltal. 1982. Red. av Ulla Törnqvist med förord av Bernt Olsson. Stockholm.

Tegnér, Esaias 2013. Inträdespredikan i Stävie och Lackalänga på pingstdagen den 6 juni 1813. Red. och med inledning av Barbro Wallgren Hemlin. Ödåkra.

Första delen av den nya utgåvan

Tegnér, Esaias 2107. Esaias Tegnérs kyrkliga tal I. Åren 1813–1823. Utgivna av Barbro Wallgren Hemlin på Tegnérsamfundets uppdrag. Med förord av Sten Hidal. Artos: Skellefteå.