Laddade ord. Uppföljning av funktionshinderspolitiken – den språkliga dimensionen

2011 antog regeringen en strategi för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Redan 2007 hade ett nytt språkbruk lanserats, där funktionsnedsättning rekommenderades och funktionshinder reserverades till att gälla enbart miljön. Tanken från initiativtagarna, Socialstyrelsen, var att förflytta fokus från individ/grupp till miljö.  Föreliggande studie gör en ex-post-utvärdering (Grin 2003) av hur det rekommenderade språkbruket slagit igenom. Materialet omfattar texter från statsmakterna, landsting, kommun, myndigheter, forskning, funktionshinderrörelsen samt branschorgan, både innan förändringen 2007 och 2016. En kvantitativ analys utförs med korpuslingvistiska metoder och en kvalitativ med kognitivt grammatiska/semantiska verktyg, som identifierar scen, deltagare, trajektor och landmärke (Langacker 2000). Preliminära resultat visar att språkplaneringsåtgärden har lyckats på ett lexikalt plan. Men en grammatisk/semantisk analys indikerar en tillbakagång. 2007 fokuseras förutsättningarna och omständigheterna (i undersökningen förstått som ”utvidgad miljö”). Nio år senare återfinns fler fall där individen/gruppen står i fokus. Motsatt utveckling har alltså skett i relation till det som avsågs. Denna förmodade tillbakagång återspeglas dock inte i samhället i stort. Enligt en uppföljning från Myndigheten för delaktighet har den allmänna politiska utvecklingen gått långsamt framåt för personer med funktionsnedsättning inom de flesta områden (Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016). Det är oklart hur resultaten av min undersökning ska tolkas: har ett ökat fokus på individ i samhället i stort slagit igenom, eller kan materialet från 2016 visa på ett första steg på nedmontering vad gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Referenser

Grin, François, 2003: Language policy evaluation and the European charter for regional or minority languages.  Houndmills: Palgrave Macmillan.

Langacker, Ronald W, 2000: Grammar and Conceptualization. Berlin New York: Mouton de Gruyter.

Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Redovisning av regeringsuppdrag om ett samlat uppföljningssystem för funktionshinderspolitiken. (2016) Myndigheten för delaktighet. Rapport 2016:14.