Betydelseskapande med verb – valet av processtyper i finlandssvenska, finska och sverigesvenska servicesamtal

Svenskan är ett pluricentriskt språk med en nationell varietet och ett normcentrum både i Finland och i Sverige. Kommunikativa skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska samtal framträder bl.a. i valet av tilltalsformer och liknande (se t.ex. Norrby m.fl. 2014). Men även andra språkliga val på olika nivåer av språket bidrar till kommunikativa mönster som delvis skiljer sig åt i de två länderna. Syftet med vårt föredrag är att jämföra hur olika verb används för att kategorisera skeenden som händelser, handlingar eller tillstånd, i finlandssvenska, sverigesvenska och finska servicesamtal som har spelats in på biljettkassor i Sverige och Finland.  Att jämföra eventuella skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska samtal med motsvarande samtal på finska är relevant eftersom finlandssvenskt samtalsspråk typiskt uppvisar vissa gemensamma drag med finskt samtalsspråk (Lindström & Wide 2015).

Studien utförs i samarbete med forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP). Vårt perspektiv är systemisk-funktionellt och fokus ligger på valet av processtyper. De systemisk-funktionella processtyperna materiell, mental, relationell och verbal process avser olika typer av betydelser. Materiella processer beskriver handlingar och händelser i den fysiska världen (t.ex. om man vill gå upp till foajebaren), mentala processer betydelser i människans inre värld (t.ex. då vet jag lite mera), relationella processer abstrakta relationer (t.ex. det finns biljetter) och verbala processer språklig kommunikation (t.ex. jag skulle bara ha frågat) (Holmberg & Karlsson 2006: 78–102). En analys av processtyper i servicesamtalen belyser sålunda hur kommunikationen skapas genom att lyfta fram olika typer av betydelser. I föredraget presenterar vi en analys av processtyper i finlandssvenska, finska och sverigesvenska samtal och diskuterar likheterna och skillnaderna mellan materialen i ett pluricentriskt perspektiv.

Referenser

Holmberg, P. & Karlsson, A-M. 2006: Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik. Ord och Stil. Språkvårdssamfundets skrifter 37. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Lindström, J. & Wide, C. 2015: Finlandssvenskt samtalsspråk. I: Tandefelt, M. (red.): Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:2. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. S. 91–126.

Norrby, C., Wide, C., Lindström, J. & Nilsson, J. 2014: Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal i läkar-patientsamtal i Sverige och Finland. I: Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund H. & Lindholm C. (red.): Svenskans beskrivning 33. S. 343–352.