Inlärningsfokus i det svenska konstruktikonet

Det svenska Konstruktikonet (SweCcn) är en fritt tillgänglig elektronisk resurs med svenska konstruktionsbeskrivingar (Lyngfelt m. fl. 2014). Konstruktikonprojektet har från början haft delsyftet att beskriva konstruktioner som på olika sätt kan vara problematiska för andraspråksinlärare av svenska (Loenheim et al. 2016). I databasen finns därför en kategori som omfattar konstruktioner (cxn) som på olika grunder kan antas vara särskilt relevanta för inlärare. Cxn har bl.a. excerperats från inlärartexter och läromedel. Dessutom har cxn som uppmärksammats i andra sammanhang, exempelvis för sin produktivitet eller likhet med andra cxn (t.ex. vid en genomgång av ordboksartiklar, jfr Sköldberg et al. 2013), markerats som inlärningsrelevanta i databasen.

Detta tillvägagångssätt resulterar naturligtvis inte i en enhetlig kategori i databasen. Kategorin inlärningsfokus innefattar bl.a. mycket fundamentala konstruktioner för den relativa nybörjaren, liksom konstruktioner som används i mer avancerat språkbruk. Dessutom spänner kategorin över talspråkliga och skriftspråkliga register, frekventa och mindre frekventa cxn, liksom produktiva och mindre produktiva cxn. Utan en vidare analys och bearbetning är alltså kategorin svår att tillämpa för exempelvis pedagogiska ändamål.

I detta föredrag kommer vi därför presentera en systematisk genomgång av kategorin inlärningsfokus i SweCcn, där vi diskuterar de ingående cxn:s relevans utifrån en kognitiv, bruksbaserad syn på andraspråkstillägnande. Vi jämför också de former som andraspråksinlärarna producerat i excerpterna som ligger till grund för en del av konstruktionsbeskrivningarna i denna kategori med de målspråkliga former som presenteras i SweCcn. Vissa mönster i inlärarnas språkanvändning kan vid en sådan analys ge ledtrådar om vilka typer av cxn som är mest relevanta att inkludera i ett konstruktikon ur ett andraspråksperspektiv, t.ex. med avseende på graden av komplexitet, konventionalisering och schematicitet.

Genom att ställa andraspråksinlärarares produktion i relation till standardformerna som tas up i SweCcn, är det också möjligt att få vissa ledtrådar om inlärarnas interimspråkliga hypoteser (se t.ex. Selinker 1972, 1992) om cxn i andraspråket (svenska). Därigenom kan arbetet med SweCcn också fungera för att utveckla teoretisk förståelse för andraspåksinlärningsprocessen som en pågående expansion av ett flerspråkigt konstruktikon (jfr Höder under utg.).

Analysen av innehållet i kategorin inlärningsfokus kommer även till direkt tillämpning i SweCcn, då den kan ligga till grund för en mer genomskinlig kategoribeskrivning som gör resursen mer tillgänglig och användbar för brukarna.

Referenser

 Loenheim, Lisa, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson, Julia Prentice & Sofia Tingsell (2016). Constructicography meets (second) language education: On constructions in teaching aids and the usefulness of a Swedish constructicon. I: S. de Knop & G. Gilquin (red.), Applied Construction Grammar. Berlin: De Gruyter Mouton. S. 327–355.

Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Linnéa Bäckström, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg, So a Tingsell & Jonatan Uppström (2014). Ett svenskt konstruktikon.

Grammatik möter lexikon. I: Svenskans beskrivning 33. Helsingfors. S. 268–279.

Höder, Steffen (under utg.). Grammar is community-specific: Background and basic concepts of Diasystematic Construction Grammar. In: Hans Boas & Steffen Höder (red.), Constructions in contact [arbetstitel] (Constructional approaches to language).

Selinker, Larry (1972). Interlanguage. International Review of Applied Linguistics 10. 209-31. Selinker, Larry (1992). Rediscovering Interlanguage. London: Longman.

Sködberg, Emma, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Leif-Göran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström (2013). I: Kosem, I., Kallas, J., Gantar, P., Krek, S., Langemets, M., Tuulik, M. (eds.) 2013. Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia.

Ljubljana/Tallinn: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Eesti Keele Instituut. 310-327.