Finlandssvenskt talat standardspråk i radio och tv – mediernas roll i standardiseringen av ett minoritetsspråk

Syftet med min forskning är att analysera språket i Svenska Yles radio- och tv-nyheter som en del av standardiseringsprocessen för det finlandssvenska talspråket i senmodern tid. Min analys visar att uttalet i radio- och tv-nyheterna har blivit mer regionalt och socialt neutralt och att den tidigare normen, prestigevarieteten ”skillnadska”, har minskat i de upplästa nyheterna. Tidigare studier har tolkat förändringar av detta slag som en demotisering (se t.ex. Kristiansen & Coupland 2011), i och med att den tidigare prestigevarieteten har vikt undan. Jag argumenterar däremot för att förändringen i stället kan ses som en neutralisering, eftersom prestigevarieteten inte har ersatts av en annan regional varietet utan av ett mer neutralt uttal. Med det menar jag att standardiseringsprocessen har fortgått och tagit ett steg vidare, mot ett mer regionalt och socialt neutralt språk.

De finlandssvenska radio- och tv-journalisterna inkluderar svenskan i sitt public service-uppdrag. De anser att språket ska hålla god kvalitet, följa normerna och fungera som en modell för talat standardspråk och de använder såväl en public service-diskurs som en minoritetsspråksdiskurs då de talar om sitt uppdrag för svenskan i Finland. Däremot finns det motstridigheter i deras beskrivningar av normen. Å ena sidan anser de att språket ska vara normenligt och följa den allmänna standardsvenska normen, men å andra sidan vill de ge avkall på normen för typiska finlandssvenska särdrag. Dessa vill de tillåta med motiveringarna att de ökar närheten till publiken, ökar graden av igenkänning och identifikation och stärker den finlandssvenska identiteten. Samma dualistiska syn kan man se i deras förhållande till regionala drag i eterspråket. Det finns såväl en strävan efter ett allmänsvenskt, neutralt uttal, som en öppenhet för regional intonation och prosodi. Därmed kan man se en balansgång mellan det upplevda uppdraget som språkmodell och viljan att visa den mångfald som präglar det finlandssvenska språklandskapet idag.

Jag vill i mitt föredrag diskutera språket i de finlandssvenska nyhetsuppläsningarna, hur det har utvecklats under undersökningsperioden 1970–2009, och vilken roll medierna spelar för svenskan i Finland.