”Nu tror jag att jag vågar prata svenska mera än tidigare” – Finsktalande medicinstudenters erfarenheter av en intervju med en svensktalande pensionär i Åbo skärgård

Finland är ett tvåspråkigt land med finska och svenska som officiella språk varför båda språken är obligatoriska ämnen på alla skolstadier. Vid medicinska fakulteten vid Åbo universitet avlägger finsktalande medicinstudenter en obligatorisk kurs i medicinsk svenska ”Skärgårdsmedicin och kultur” som också innehåller en obligatorisk intervju (= utvidgad anamnes) med en svensktalande pensionär i den mestadels svensktalande Åbo skärgård (Sahlstein 2017).

Som material för denna studie använder jag medicinstudenters skriftliga reflektioner (n=116; 3. årskurs hösten 2016) efter intervjun. Studien fokuserar på att redogöra för studenters erfarenheter av att använda svenska i tal i en autentisk situation med en svensktalande person samt hur studenterna hade upplevt situationen som blivande läkare. I dessa texter kommer flera olika emotionella aspekter, både positiva och negativa, kring språkinlärning och -användning till uttryck. Synnerligen ofta är det i texterna frågan om s.k. språkrädsla (language anxiety), jfr Gkonou et.al. 2017. I tidigare forskning har språkrädslan betraktats som ett fenomen som förekommer först och främst i den normala språkundervisningen i klassrummet, men i denna studie får studenterna lämna klassrummet och prova sina vingar i en riktig språkmiljö.

Textinnehållet i reflektionerna analyseras primärt ur ett narrativt synsätt (Huhtala 2008). Flera innehållsaspekter i reflektionerna kan dessutom fördjupas genom att betrakta dem mot den bakgrundsinformation (t.ex. studenters motivation att lära sig och använda svenska) som jag samlat in i början av detta longitudinella undersökningsprojekt (Sahlstein 2017).

Detta föredrag anknyter sig tematiskt till min kommande doktorsavhandling vid Institutionen för nordiska språk vid Åbo universitet.

Referenser

Gkonou, Chr. et al. (eds.) 2017 (i tryck). New Insights into Language Anxiety: Theory, Research and Educational Implications. Bristol.

Huhtala, A. 2008. Det pedagogiska självet: en narrativ studie av direktvalda svensklärarstudenters berättelser. Helsingfors.

Sahlstein, A. 2017 (i tryck). ”Varför borde jag kunna svenska?” Finska medicinstudenters uppfattningar om svenskans betydelse i Finland och speciellt i läkaryrket. Svenskans beskrivning 35. Göteborg, 314-328.