Samhändelser i förflyttningskonstruktioner

Enligt Talmy (2000) består en grundläggande rörelsehändelse (eng. ’Motion event’) av ett objekt (Figur) som är i rörelse i förhållande till ett annat objekt eller referenspunkt (Grund). I (1–2) visas exempel på en sådan rörelsehändelse i svenskan.

(1) Siri sprang iväg till bussen.
(2) Siri älgade iväg till posten.

I (1–2) är subjektet Siri Figur och prepositionsfrasen till bussen är Grund, medan riktning uttrycks med adverbet iväg. Exemplen bygger på en konstruktion som kan kallas [verb-iväg-pp] (se Olofsson 2014, u.u.). Både springa och älga är verb som betecknar rörelsesätt, även om det förstnämnda är högfrekvent och förekommer i många olika förflyttningskonstruktioner, medan det senare är lågfrekvent och endast förekommer i ett fåtal (Olofsson, u.u, u.a.). Rörelsesätt ingår inte per automatik i en rörelsehändelse, då verbet inte måste uttrycka denna komponent (jfr susa, komma, passera osv.), utan kan ses som en samhändelse (eng. ’co-event’) till rörelsehändelsen. Det finns fler typer av samhändelser, men de har dessvärre inte fått lika mycket utrymme i (den internationella) forskningen om förflyttning som rörelsesätt har (Talmy, kommande).

I mitt föredrag presenterar jag olika typer av samhändelser som verb kan beteckna i förflyttningskonstruktioner, så som de i (3–4).

(3) Siri sjunger iväg till jobbet.
(4) Siri rasslar iväg till banken.

Både sjunga och rassla är ljudverb, men betecknar olika typer av samhändelser (jfr Ralph 1991). I (3) betecknar sjunga en samtidig aktivitet, dvs. sjunga är något subjektet gör samtidigt som förflyttning till jobbet sker. Rassla i (4) betecknar istället ett resultat, dvs. subjektet förflyttar sig så att ett rasslande ljud uppstår.

Jag diskuterar olika typer av relationer mellan verb och förflyttning ur ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv (jfr Goldberg 1995; Fried 2015), med visst fokus på produktiva användningar, så som de i (3–4). Detta fyller en lucka både för svenskan och för den internationella forskningen om förflyttning. Talmy menar att ”It would be valuable to examine other satellite-framed languages for additions or reductions in this range of relationships that a co-event can bear to a framing event” (Talmy, kommande:3).