Mysteriet med *näså: En anmärkningsvärd lucka i svenskans system av responspartiklar

I föredraget behandlas några av de mest frekventa responspartiklarna i svenskan mot bakgrund av deras lexikaliserade meningspotentialer och deras funktioner i kontexter, sekvenser och verksamheter. Ytterst utgår analyserna från dialogisk språkteori (Linell, 2009).

De kontextuella sammanhangen för de nio partiklarna, mm, ja, nä, jo, jaha, nähä, joho, jaså och okej, utgörs av att de fungerar som responser (jfr Sorjonen, 2002; Krifka, 2013; Thompson m.fl., 2015) på föregående upplysningar, frågor, åsiktsyttringar, och liknande, att de själva kan visa på olika grader av engagemang hos talaren, samt att de kan preciseras språkligt på vissa typiska sätt.

De aktuella partiklarna sorteras in i ett system av meningspotentialer (Norén & Linell, 2007), som bildar ett slags semantisk hierarki i form av markering av  ’närvaro’, ’lyssnarstöd’, ’förståelse’, ’insikt’, ’instämmande’, ’handlingsberedskap’ samt ’inledning till mer utförlig språklig respons’. Systemet är flexibelt och föränderligt samt inkluderar såväl polysemi som ekvivalens.

”Mysteriet med *näså” syftar på att denna tänkbara partikel saknas i det svenska responssystemet samtidigt som jaså, jaha, nähä, jovisst, etc. finns. Till detta ges såväl kontextuella som meningspotentiella förklaringar.

Referenser

Krifka, Manfred. 2013. Response particles as propositional anaphors. Journals.lingusticsociety.org. Proceedings of SALT (Semantics and Linguistic Theory) 23. 1-18.

Linell, Per. 2009. Rethinking Language, Mind and World Dialogically: Interactional and contextual theories of human sense-making. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Norén, Kerstin & Linell, Per. 2007. Meaning potentials and the interaction between lexis and contexts: Some empirical substantiations. Pragmatics, 17: 387-416.

Sorjonen, Marja-Leena. 2001. Responding in Conversation: A study of response particles in Finnish. Amsterdam: John Benjamins.

Thompson, Sandra A., Fox, Barbara A. & Couper-Kuhlen, Elizabeth. 2015. Grammar in Everyday Talk: Building Responsive Actions. Cambridge: Cambridge University Talk.