Blivande ekonomers och juristers skrivande: förhållningssätt till engelskans och finskans inflytande på det egna svenska fackspråket

Vårt syfte är att belysa och problematisera förhållningssätt som studenter inom juridik och ekonomi har till termer och begrepp på engelska och finska i relation till det egna svenska professionella fackspråket. Vi är intresserade av hur termer och begrepp i språkligt avseende används och problematiseras av studenter i utbildningen inom de två starkt verksamhetsanknutna fackspråken ekonomi och juridik.

Sedan flera år arbetar vi som lärare i svenska vid Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan i Helsingfors och undervisar blivande jurister och ekonomer i ekonomisk, respektive juridisk svenska. Samtidigt som studenterna under studierna ska tillägna sig det egna fackspråket på svenska möter de i stor utsträckning både engelska och finska termer och begrepp i sina respektive verksamhetskulturer inom juridik och ekonomi. Finska och engelska möter de både i kurslitteraturen, under föreläsningar, i kontakt med sina handledare och i arbetslivet parallellt med sina studier.

I vårt föredrag diskuterar vi den eventuella problematik och de frågeställningar detta medför då studenten ska skapa sig och tillägna sig ett fullständigt professionellt språk på svenska. Fokus i vår presentation ligger på språkligt ansvar, språklig medvetenhet och språklig harmoni, översättning och trender i relation till ämnesspecifika texter inom bl.a. EU och Sverige. Hur ställer sig studenterna till exempel till brand–varumärke, it-brottslighet–cyberbrottslighet, kundrisk–exponering? Vad gör de med begrepp som venture capital–riskkapital–private equity? Hur gör de med begrepp och neologismer som (ännu) inte har en etablerad motsvarighet på svenska, t.ex. outsourcing och hot-spot? Sammantaget: Vilka lösningar tar studenterna till för att hantera utmaningen med termer och begrepp på andra språk än svenska i det egna fackspråket?

Vi utgår dels från de texter och arbeten studenter skrivit under kurser, dels från ledda diskussioner där studenterna själva reflekterar över detta, t.ex. genom uttalandet ”Det svåraste i mitt skrivande under våren har varit översättandet av engelska termer till svenska samt användningen av engelskspråkiga termer överlag”.

Referenser

Bergström, Marina 2012. Juridikstudenters skriftliga ämnesspecifika kommunikation på två språk. I: Svenskan i Finland 13, s. 40–50.

Språktidningen. Veckans nyord: framtidsfullmakt. http://spraktidningen.se/tags/veckans-nyord. (Senast hämtad 26.4.2017.)

Trudeau, Christopher R. 2012. The Public Speaks: An Empirical Study of Legal Communication. 14 Scribes J. Leg. Writing 121 (2011-2012).

Vanier, Anette & Charlotte Pränting & Katarina Eskilsson 2013: Mellan två sittanordningar – om EU-översättningens svåra balansgång. I: Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Språkrådets skrifter 15. Norstedts. S. 200–210.