Nu förstår jag det också – Hur studenter uttrycker ökad insikt i samband med handledning

I vårt föredrag studerar vi hur studenter i sverigesvensk, finlandssvensk och finsk universitetsmiljö bemöter språkhandledares förbättringsförslag och råd kring en text som studenten skrivit. I samtalen fokuserar vi på de responser där studenterna uttrycker att något som tidigare varit problematiskt nu har klarnat. Detta kan till exempel ske genom att studenten, tillsammans med ett okej eller aha, upprepar det handledaren sagt eller genom att studenten, med hjälp av olika kognitionsverb, förtydligar att hen kommit till ökad insikt. Följande översatta citat, från ett av våra finska samtal, beskriver det sistnämnda: jag funderade på det länge men nu när du säger det så låter det helt klart.

Genom vår forskning vill vi studera samspelet mellan handledare och studenter. Vi undersöker lärandesekvenser med hjälp av samtalsanalytiska metoder (se t.ex. Melander & Sahlström 2010). I vårt fall handlar det specifikt om en näranalys av hur studenter visar handledare vad de inte visste tidigare och vad de nu med hjälp av handledaren kan och förstår.

Vårt material består av videoinspelade handledningssamtal där en handledare träffar en student för att diskutera studentens text. Det finska materialet består av totalt sjuttio samtal (ca 10 h), det finlandssvenska av tio samtal (ca 7 h) och det sverigesvenska av sex samtal (ca 5 h). Materialet har samlats in under 2014 och 2015.

I samtliga delmaterial förekommer sekvenser där studenten visar handledaren tecken på ökad insikt. I de finska och de finlandssvenska samtalen kan det ofta handla om att studenterna ger förklaringar med direkta kopplingar till textinnehållet och skrivprocessen samt tydliggör vilka konkreta handlingar den nyvunna insikten kommer att leda till. Ett mönster som framträder i de sverigesvenska samtalen är att studenternas uttryck för ökad förståelse kombineras med ett positivt evaluerande av handledarens förbättringsförslag. Ett exempel på detta är: gud vad bra har jag inte tänkt på.

Referens

Melander, Helen & Sahlström, Fritjof, 2010. Lärande i interaktion. Stockholm: Liber.