Translanguaging – multipla språkresurser bland tvåspråkiga ungdomar i Haparanda, Stockholm och Helsingfors

Föreliggande bidrag redogör för tvåspråkiga (finska/svenska) ungdomars användning av språkliga resurser (translanguaging) och socialt konstruerade drag i kommunikationspraktiker under vardaglig interaktion i Haparanda, Stockholm och Helsingfors. Föredraget fokuserar inte bara på ungdomarnas användning av svenska och finska, utan även deras utnyttjande av andra lingvistiska resurser. Syftet med studien är att utreda vilka funktioner de olika lingvistiska resurserna, t.ex. ordförrådet, uppfyller. Varför används svenska ord i de för övrigt finska samtalen och vice versa? Och vilka funktioner har de övriga språkresurserna, dvs. engelska, spanska, franska och tyska i ungdomarnas samtal?

Materialet som ligger till grund för denna avhandling utgörs av inspelade par- och gruppsamtal mellan tvåspråkiga 13–15-åriga ungdomar utförda under 2014–2017 samt kompletterande skriftliga enkäter om deras språkliga bakgrund. I och med att våra samhällen och därmed även våra skolmiljöer i Norden blivit och blir allt mer flerspråkiga och mångkulturella är en undersökning om ungdomarnas kommunikationsstilar i flerspråkiga skolmiljöer ett angeläget ämne som är värt att uppmärksamma mer än vad som hittills varit fallet. Detta bidrag är ett led i att öka kunskapen om två- och flerspråkiga ungdomars kommunikationsstilar och användning av språkresurser utanför klassrum och lektioner.

Referenser

García, O. & Li Wei. 2014. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. Basingstoke: Palgrave Macmillan.