Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska som andraspråk

Forskning i finskspråkiga talares S2-uttal (andra- och främmandespråksuttal) av finlandssvenska ger oss ett speciellt perspektiv på S2-uttalsinlärning. Eftersom språken är så nära varandra fonetiskt är de förväntade svårigheterna baserat på kontrastiv analys inte stora (jfr kontrastiv analys, Lado 1957) och inlärning av ett inföddliknande uttal kan anses vara ett realistiskt mål för inlärargruppen. Uttalet har ju påståtts vara ett av de svåraste inlärningsmålen i andra- och främmande språk, t.o.m. omöjligt att lära sig perfekt om inte inlärningen påbörjats mycket tidigt (Lenneberg 1967, Piske m.fl. 2001).

Syftet med studien är att kartlägga avancerade finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska och vilka som är de mest uthålliga svårigheterna vid inlärning av S2-uttal för inlärargruppen. Som forskningsmaterial används språktestprestationer i de allmänna språkexamina i Finland (YKI-testet, www.jyu.fi/yki). S2-talarna (n=12) har tilldelats färdighetsnivåer som motsvarar B2-C2 i den europeiska referensramen i muntlig framställning. Testdeltagarnas prestationer i en monologuppgift värderas auditivt av finskspråkiga (n=10) och finlandssvenska semiprofessionella lyssnare (n=8) gällande hur bra talarna kan segment och prosodi i finlandssvenska. Dessutom undersöks om finskspråkiga lyssnare värderar uttalet på samma sätt som infödda finlandssvenska talare. 

Resultaten visar att avancerade S2-talare har svårigheter både med prosodi och med individuella ljud på alla färdighetsnivåer. De finlandssvenska lyssnarna värderade uttalet strängare än de finskspråkiga lyssnarna. Utöver det teoretiska värdet för S2-uttalsinlärningsmodeller kan resultaten utnyttjas både i språkundervisning och i värdering av muntliga språkfärdigheter. Att undersöka svenskt uttal i Finland är viktigt för att öka den kunskap som behövs för att påverka de förändringar som sker i skolvärlden och i bedömning av elevprestationer. 

Studien ingår i projektet FOKUS (www.jyu.fi/fokus) som finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland 2015-2019. Konferensdeltagandet stöds av Svenska kulturfonden i Finland.

Litteratur

Lado, R. 1957. Linguistics across cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Lenneberg, E. H. 1967. Biological foundations of language. New York.

Piske, T., MacKay, I. & Flege, J. 2001. Factors affecting degree of foreign accent in an L2: A review. Journal of Phonetics, 29, 191–215.