Det offentliga samtalet om svenska och forskningens uppgifter

Föredraget utgår från det offentliga samtalet om svenska, där jag tycker mig kunna urskilja tre olika diskurser med några subdiskurser. (Diskursbegreppet används här i traditionell Faircloughsk betydelse, dvs. en diskurs kan fångas genom en beskrivning av social, diskursiv och textuell praktik.) Mycket förenklat kan de rubriceras och beskrivas enligt följande:

  • Språk som språk. Här ser jag tre ganska olika underdiskurser: kulturen och kulturarvet, språkriktigheten samt normkritiken.
  • Språk som redskap i samhällsbygget. De två viktigaste områdena på denna punkt är skolan och arbetslivet.
  • Språk som föremål för politik. Det är sen diskurs i svensk historia och kanske den minst synliga i det offentliga samtalet, men den är klart urskiljbar.

Självklart kan indelningen göras annorlunda, och gränsdragningarna ifrågasättas.

I mitt föredrag beskriver jag diskurserna. Min huvudfråga är vilka förväntningar de uttrycker på forskning om svenska, och hur forskarna ska tillmötesgå eller inte tillmötesgå dessa förväntningar.