Grammatiken på nivå B1 och B2 i L2-svenska

För att kunna utveckla svenskundervisningen och de grammatiska bedömningsgrunderna på CEFR-nivåer B1 och B2 har jag med hjälp av en enkät kartlagt svensklärarnas uppfattningar om grammatikens roll i bedömningen av L2-svenska. Undersökningen har genomförts kontrastivt i Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum åren 2014-2016. Tidigare har jag presenterat resultaten från Finland och Sverige då studien gav vid handen att uppfattningarna om det centrala grammatiska stoffet på kurserna överensstämde mera beträffande nivå B1 än B2. Skillnaderna gällande nivå B2 var större och visade intressant spridning. Att attityderna mot grammatiken var mera positiva i Sverige var överraskande. Dessa resultat har redan presenterats på några konferenser, bland annat i Ryssland och Estland samt för Finlands del i Språkcentrets publikation Inkinen-Järvi, M. P. J. & Jokinen, J. T. 2016 Helsingin yliopiston kielikeskuksen julkaisusarja.

Mitt syfte är att i detta sammanhang för första gången presentera resultat från alla dessa länder och betrakta resultaten i ljuset av processbarhetsteorin (Pienemann,M., 1998b).

Litteratur

Abrahamsson, Niclas, 2013: Andraspråksinlärning. Studentlitteratur AB, Lund.

CEFR. http://www.helsinki.fi

Flyman Mattsson, A. & Håkansson, G. 2010: Bedömning av svenska som andraspråk: En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.

Pienemann, M., 1998b: Language processing and second language development: Processability theory. Amsterdam: Benjamins.