Användningen av en inlärningsordbok på nätet: fallet Lexins svenska lexikon

I min avhandling (Hult 2016) undersöks användningen av internetordboken Lexins svenska lexikon (2011), LSL. LSL är en enspråkig inlärningsordbok och en del av det större projektet Lexin. Det innehåller förutom LSL ett tjugotal tvåspråkiga lexikon mellan svenska och större invandrarspråk i Sverige (Beijer & Fre Woldu 1997). Lexin-ordböckerna riktar sig främst till invandrare som nyligen anlänt till Sverige och som befinner sig på nybörjarnivå i sin svenskinlärning.

I avhandlingen avgränsas undersökningen till de användare som har något av Lexin-språken som förstaspråk. När det gäller användningen av det enspråkiga lexikonet, alltså LSL, kan man dock undra om det inte vore ännu intressantare att se närmare på bruket hos de användare som inte har något av Lexin-språken som förstaspråk och som därför måste använda LSL. I avhandlingsunderlaget faller en dryg femtedel av de totalt 802 informanterna inom ramen för denna användarkategori. De representerar tillsammans 47 språk.

I mitt föredrag ämnar jag således redogöra för ordboksanvändningen hos informanter från berörda kategori. De representerar språken assyriska/syrianska, kinesiska och thailändska. Underlaget är hämtat från ett befintligt material bestående av loggfilsdata (dvs. lexikonuppslagningar och navigeringsval på Lexins webbsida) och enkätdata som har länkats samman (se vidare Hult 2016). Datalänkningen gör det möjligt att på nära håll följa enskilda användare och deras ordboksaktiviteter. Parkvall (2016) konstaterar att det talas runt 200 språk i Sverige idag. Lexin-projektet kan naturligen inte ta fram tvåspråkiga lexikon till förstaspråkstalare av alla dessa språk. LSL är därför ett viktigt hjälpmedel för många andraspråksinlärare av svenska och deras bruk av LSL utgör följaktligen ett spännande och relevant undersökningsobjekt.

Litteratur

Beijer, Mai & Kiros Fre Woldu 1997. Detta är LEXIN. Lexikon för invandrare. Lägesbeskrivning våren 1997. Stockholm: Skolverket.

Hult, Ann-Kristin 2016. Ordboksanvändning på nätet. En undersökning av användningen av Lexins svenska lexikon. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 27.) Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Lexins svenska lexikon [Svenska ord] 2011. 4 uppl. <http://lexin.nada.kth.se/lexin/>. Hämtat 4 februari 2017.

Parkvall, Mikael 2016. Sveriges språk i siffror: vilka språk talas och av hur många? (Språkrådets skrifter 20.) Stockholm: Morfem och Språkrådet.