Vardagligt lärande inom dans: En studie om interaktionen i dansklasser

Människor befinner sig ofta i situationer där lärande är en viktig del och lärandet kan innefatta många aspekter. Intresset för mig ligger vid det informella lärandet som sker utanför den traditionella utbildningskontexten som till exempel skolan. För den målgrupp som jag intresserar mig för, ungdomar, är bland annat fritidsaktiviteter som musik eller idrott typiska aktiviteter som skapar någon form av lärande utan att vara en del av den utbildningskontexten.

Det övergripande syftet med min avhandling är att undersöka vardagligt lärande i en kommunikativ verksamhet som ligger utanför den traditionella utbildningskontexten. Den valda verksamheten är dansklasser och i fokus står interaktionen mellan ledare och deltagare.

För att kunna fånga vad som sker med interaktionen på dansklasser och för att behålla möjligheten att låta studien vara datadriven så kommer ramverket för denna studie vara Conversional Analysis, CA, och kommunikationsetnografisk metod.

Materialet består av 18 timmar videoinspelningar från dansklasser med deltagare mellan 10–26 år.

Bildspråkets betydelse vid instruktion

Eftersom en viktig del av interaktionen under en dansklass är instruktioner är det utgångspunkten för denna första delstudie. I den första delstudien är det ledarens instruktioner till deltagarna som står i fokus och studiens syfte är att studera användandet av bildspråk vid instruktion. Närmare bestämt är syftet att se på bildspråkets betydelse vid instruktion under en dansklass.

Användandet av bildspråk som ett sätt att instruera har visat sig vanligt i detta material.

Delstudien har för avsikt att reda ut vilken funktion bildspråket fyller vid instruktionstillfället och om användandet av bildspråk underlättar lärandet av de nya dansstegen eller koreografin.

I postern exemplifieras olika typer av bildspråksanvändning samt diskussion av dess betydelse.

Detta bidrag behandlar delar av mitt avhandlingsprojekt närmare bestämt beskrivningen av mitt material samt den första artikeln.