Varför svenska i skola och utbildning?

Vilken roll kan och bör ämnet svenska spela i ett skolperspektiv i en samtid som i hög grad präglas av ”multi” (multikulturalitet, multispråklighet, multimedialitet och multimodalitet)? Hur ska skolans svenskämne förhålla sig till frågor om språkets – i vid bemärkelse – roll för meningsskapande i olika kontexter och för elevers och studenters möjligheter att utvecklas såväl språkligt som innehållsligt i olika lärkontexter? Vilken roll kan forskare och lärare i svenska spela i relation till de här frågorna?

I mitt föredrag diskuterar jag förutsättningar för svenskämnet idag, och utgångspunkten blir min egen verksamhet, där jag emellanåt upplever mig som lite av en udda fågel med mitt intresse för frågor som av många kanske inte ses som typiska för ”språk” och särskilt då i relation till just svenskämnet. Jag kommer att särskilt diskutera begreppet ämneslitteracitet och vad det kan få för konsekvenser när det gäller relationen mellan svenskämnet och andra discipliner, såväl inom ungdomsskolan som i utbildning på universitetsnivå.