Översättning av termer i myndighetstexter: En studie om översättning av myndighetstermer i arbetet med nationell språkinfrastruktur på Språkrådet

Språkrådet är involverat i flera språkinfrastrukturprojekt som syftar till att samla in, bearbeta och sprida flerspråkiga texter och termer från svenska myndigheter för forskning om myndighetsspråk och utveckling av språkteknologiska tillgänglighetstjänster, till exempel maskinöversättning. I anknytning till detta gör vi en studie för att undersöka hur man översätter termer på svenska myndigheter.

I studien tittar vi på hur vissa myndighetstermer har översatts i myndighetstexter från svenska till spanska och franska. Problematiken kan bli större än vanligt när termerna åsyftar något som är specifikt för samhället där källspråket talas. Studien syftar till att utröna vilka av följande tänkbara strategier (och ev. andra) som används vid översättning av termer i texter på några utvalda myndigheter (Konsumentverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Livsmedelsverket):

  1. Användning av en närliggande benämning som är bruklig i de länder där målspråket är huvudspråk,
  2. Användning av en beskrivning av innehållet i termen på målspråket,
  3. Användning av den svenska termen i den spanska/franska texten,
  4. Användning av en egenmyntad term, som inte förekommer i texter skrivna i de länder där målspråket är huvudspråk,
  5. Användning av en kombination av ovanstående, t.ex. den svenska termen följd av en beskrivning inom parentes eller tvärtom.

Tanken är att studien ska bidra med ökad kunskap om vilka strategier som används vid översättning av myndighetstermer, som grund för att utarbeta rekommendationer för översättning av myndighetstermer och för att om möjligt förbättra metoderna att (semi-)automatiskt extrahera termpar i översatta texter.

I vår presentation berättar vi om de projekt och planer Språkrådet har på området, samt presenterar vi studien och dess resultat som beräknas vara klart i början av hösten. Studien görs av Simon Dahlberg inom ramen för hans examensarbete i lingvistik på Stockholms universitet.