Berättelser med sanningsanspråk – tal, skrift och bild i brottmålsrättegångar

Svenska rättegångsförhandlingar bygger på muntlighetsprincipen, vilket innebär att all bevisning som ska beaktas i målen ska tas upp under huvudförhandlingarna. Därmed erbjuder rättegångar en utmärkt chans att få inblick i interaktion i en institutionell diskurs där muntlighet är påbjuden. Rättegångar är en komplex och ritualiserad procedur och genom dem får vi kunskap om en brottslig handling, där bevisningen ges via berättelser och teknisk bevisning (jfr Heffer, Rock & Conley 2013). Brottet återges genom muntliga berättelser från olika perspektiv och genom de multimedier som numera används i förhandlingarna. Frågorna är:

Vad i de skriftliga förhören väljs ut och aktualiseras under rättegångarna?
Hur hanterar juristerna sanningsanspråken i de muntliga berättelserna i relation till förundersökningens skriftliga?

Jag jämför hur berättelserna skrivs i förundersökningen och hur delar av detta skriftliga material återanvänds i förhandlingen av dem som talar under rättegången. Bevisningen i ett brottmål bygger på parternas berättelser, där sanningsanspråken styrks av texter, foton, sms, ljudupptagningar och artefakter av forensiskt värde. Rättens parter bidrar till att åter-skapa berättelsen om brottet under rättegången.

I brottmålet är det relevant att studera hur juristerna i rätten – åklagare, försvarare och domare – hantera bevisningen i brottmålen och hur annan dokumentation påverkar berättelserna som framförs av parterna under rättegången. Jag vill besvara frågorna ovan och visa hur parterna och den juridiska personalen använder förundersökningen strategiskt och retoriskt (jfr Kjus 2008). Antagandet är att semiotiska resurser används på olika sätt under rättegången och att de multimedierna som används påverkar berättelsen.

Materialet är hämtat från två rättegångar, om misshandel och om rattfylla. Teoretisk ram är text- och diskursanalys med metoder från forensisk lingvistik (Heffer 2008).

Litteratur

Heffer, Chris (2005). The language of jury trial: a corpus-aided analysis of legal-lay discourse. New York: Palgrave Macmillan.

Heffer, Chris, Rock, Frances & Conley, John M. (eds.) (2013). Legal-lay communication: textual travels in the law. Oxford University Press.

Kjus, Audun (2008). Sakens fakta: fortellingsstrategier i straffesaker. Unipub.