Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983. Förslag, slutsatser och rekommendationer

Det övergripande temat för vår presentation är fackmäns uppfattningar i terminologiska frågor inom ramarna för Tekniska Nomenklaturcentralens verksamhet med s.k. rundfrågor under perioden 1941–1983. År 1941 inledde dåvarande Terminologiska Nomenklaturcentralen TNC sin verksamhet som en central aktör för terminologiskt arbete i Sverige. Från starten har TNC (sedan 2000 AB Terminologicentrum – TNC) samarbetat med experter inom olika tekniska områden, och fram till 1983 skedde samarbetet bl.a. med hjälp av skrivna brev. Förutom fackexperter inom teknik bidrog – och bidrar – språkvetare med sin ämneskompetens till TNCs arbete (se TNC Historia [www] för en översikt).

Under perioden 1941–1983 genomfördes mer än 350 processer med rundfrågor från TNC, synpunkter från experter samt summeringar och rekommendationer från TNC. Materialet förvaras i arkivet hos TNC. Hittills har forskare inom nätverket Termer och terminologisering i svenskt fackspråk samlat runt 1/3 av rundfrågorna i digital form, och det digitaliserade materialet ligger till grund för pilotstudier av materialet (Nissilä & Pilke 2017; Landqvist, Nissilä & Pilke (under granskning)).Syftet med vår presentation är att beskriva processen med rundfrågor, kategorisera experternas synpunkter på ett övergripande plan och exemplifiera rundfrågeprocessen med två konkreta exempel av olika karaktär, där det första analyseras utifrån terminologivetenskapliga perspektiv och det andra utifrån översättningsvetenskapliga. För att uppnå syftet söker vi svar på de följande fyra forskningsfrågorna:

  • Hur var processen med rundfrågor organiserad och vilka aktörer deltog i den?
  • Vilka övergripande innehållskategorier går att identifiera i rundfrågorna?
  • Hur diskuteras begrepp på olika nivåer och begreppskännetecken i en serie rundfrågor om samma tema?
  • Hur diskuteras svenska termer i relation till motsvarigheter på andra språk, i första hand tyska och engelska, i ett antal utvalda rundfrågor?

Referenser

Landqvist, Hans, Niina Nissilä & Nina Pilke (under granskning). Röster i teknikens värld. Termer, fackexperter och språkexperter. VAKKI Publications 8. Vasa: Vasa universitet.

Nissilä, Niina & Nina Pilke (2017). ”Råttsvans är ej så lyckligt”. Terminologisk förankring genom TNCs rundfrågor till sakkunniga. I: Svenskans beskrivning 35, 243–254. Red. Emma Sköldberg et al. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. Göteborg: Göteborgs universitet.

Nätverket Termer och terminologisering i svenskt fackspråk. Tillgänglig: <http://www.uva.fi/en/sites/terminology/termface/natverket_termer_och_terminologisering_i_svenskt_facksprak/>.

TNC Historia = TNC Terminologicentrum Historia. Tillgänglig: <http://www.tnc.se/om-tnc/tncs-historia/>