Hur används Språkriktighetsboken på högskola och universitet? Presentation av en brukarundersökning

Under våren 2017 har jag intervjuat lärare på sex olika lärosäten. Syftet har varit att få en bild av hur Språkriktighetsboken används i dag i undervisning på högskolor och universitet. Undersökningen utgör ett forskningsprojekt som är initierat och finansierat av Språkrådet. Under min presentation kommer en sammanställning av undersökningen att presenteras. Jag kommer också att ta upp några egna reflektioner över de svar som jag har fått av de undervisande lärarna. Hur Språkriktighetsboken används inom lärarutbildningarna kommer att ägnas särskild uppmärksamhet.